R.02 Avfallsblankett Åkersberga LBC
Åkersberga LBC

Giltig från datum:
2017-09-06

Dokumentansvarig:
Namn: Conny Abrahamsson

Upprättad: Daniel Molin
Senast reviderad:
Senast fastställd:

 

Mottagning av massor till Åkersberga LBC:s anläggningar

Anläggning:

 

Anmälan om införsel av massor:

Anmälan ska meddelas till Åkersberga LBC innan massorna förs in till anläggningen:
För instruktioner se sida 2. Läs noga igenom denna INNAN ni fyller i blanketten.
Samtliga fält ska fyllas i!
Fyll i nummer för provtagningsficka om detta ombeds av vågpersonal.

Leverantör av massor:

Misstanke om förorening:

Provtagning:

 

Jag som leverantör/avfallslämnare är införstådd med de bestämmelser som gäller vid avlämnande av schaktmassor och försäkrar att massornas innehåll uppfyller ÅLBC:s krav samt är medveten om och godkänner de åtgärder som vidtas vid felaktiga lämnade uppgifter. Åtgärderna omfattar bl.a. kostnader för provtagning, borttransport samt straffavgift om 10.000 kr.

Schaktansvarig: 

Instruktion och regler för införsel av massor till ÅLBC:s anläggningar.

Syftet med gällande regler för mottagning och deponering av avfall är att skydda miljön genom krav på kunskap och dokumentation om avfallets sammansättning och egenskaper.

Föreskrifterna ställer krav på att allt avfall ska vara karakteriserat. Med det menas att den som ger uppkomst till avfallet (avfallsproducent) ska känna till avfallets egenskaper och innehåll av olika ämnen och dessas eventuella utlakning. Även ursprunget till avfallet skall klargöras och det skall framgå vilken verksamhet som bedrivits på platsen där avfallet uppkommit. Ansvaret för karaktäriseringen och dess innehåll är avfallsproducenten.

Karakterisering för inerta massor görs genom att fylla i mottagningsblanketten

ÅLBC:s blankett innehåller flera fält och rutor. Meningen med frågorna i rutorna och fälten är för att säkerställa att massorna uppfyller kraven för mottagning. Dock finns det i NFS 2004:10 undantag för vissa massor som kan tas emot utan provtagning, det gäller vissa material samt vilken verksamhet som bedrivits på platsen.

Om det vid schakten eller mottagningskontrollen uppkommer misstanke om föroreningar ska detta utredas omgående.

Om det saknas kunskap om avfallet och dess karaktär så är det avfallslämnarens ansvar att inhämta detta. Dock kan ÅLBC:s vara behjälpliga med detta.

Personalen vid varje anläggning är alltid tillgänglig om det skulle förekomma frågor rörande mottagningskontrollen, blanketter och hur man fyller i dessa.

I en del fall har ÅLBC:s skickat med blanketter till chaufförer, det är av största vikt att dessa blir ifyllda på ett korrekt sätt.

 

Miljöansvarig

Gillinge / Hakunge

E-post

08-544 104 04

073-051 06 77

info@akersbergalbc.se